no image

آزاده ملکزاده شفارودی
دانشیار
گروه آموزشی زمين شناسي
دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: shafaroudi (at) um (dot) ac (dot) ir